top of page

За нас

Когато Европа се сблъсква с вълна от социално-икономическа криза, популизъм, екстремизъм и обща липса на доверие в демократичните процеси, образователният свят може да помогне да се противодейства на тези заплахи. Партньорите по проекта са убедени, че без активното участие на училищната система насърчаването на гражданството и общите ценности на свободата, толерантността и недискриминацията ще бъде неефективно и неефикасно. Училищата възпитават бъдещите граждани на ЕС от най-ранна възраст и могат да бъдат най-ефективното средство за разпространение на тези ценности.

EN Co-Funded by the EU_POS.png
sean-pollock-PhYq704ffdA-unsplash.jpg

Характеристики 

Резултати от проекта

Резултатите от проекта ще помогнат на учителите да включат ЕС и неговите ценности в своите уроци, както и да въведат обучението по гражданство на ЕС в училище като самостоятелен или междупредметен предмет.


Освен това ще подпомогнат учениците да станат по-свързани с ЕС и да го разберат, както и ще помогнат на училищата да се превърнат в приобщаваща среда, тъй като ще се основават на европейска култура, която е подкрепена и интегрирана от образованието по гражданство на ЕС.


Да бъдеш гражданин на ЕС означава да бъдеш отворен към други култури и различия и ние искаме да популяризираме всички тези ценности по време на нашите дейности по проекта.

Цели

Целите на проекта са да обучи учителите по теми, свързани с ЕС, и да им помогне да разработят методологии и стратегии за включване на обучението по гражданство на ЕС в техните предмети. Да мотивират учениците да станат активни граждани и да повишат тяхната осведоменост за контекста, правата и общите ценности на ЕС.

Да подкрепят училищата в увеличаването на гражданското участие и ангажираност, както и на участието на младите ученици в демократичния живот. Да превърнат училището в ключов фактор за повишаване на гражданството на ЕС.

 

Развиване на социални и междукултурни компетентности, както и на умения за критично мислене, чрез дейности, които подпомагат развитието на образователната среда.

Проект: 2021-1-IT02-KA220-SCH-000023927

Финансиран от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или на Изпълнителната агенция за европейско образование и култура (EACEA). Нито Европейският съюз, нито ЕАСЕА могат да бъдат държани отговорни за тях.

bottom of page