top of page

Par projektu

Kad Eiropa saskaras ar sociālekonomisko krīzi, populistiem, ekstrēmistiem un vispārēju neuzticēšanos demokrātiskajiem procesiem, izglītības pasaule var palīdzēt novērst šos draudus. Projekta partneri ir pārliecināti, ka bez aktīvas skolu sistēmas līdzdalības pilsoniskuma un kopējo vērtību - brīvības, iecietības un nediskriminācijas - veicināšana būs neefektīva un neiedarbīga. Skolas jau no agras bērnības izglīto nākamos ES pilsoņus un var būt visefektīvākais līdzeklis šādu vērtību izplatīšanai.​

EN Co-Funded by the EU_POS.png
sean-pollock-PhYq704ffdA-unsplash.jpg

Galvenie aspekti

Projekta rezultāti

Rezultāti palīdzēs skolotājiem iekļaut ES un tās vērtības savās stundās, kā arī ieviest ES pilsoniskuma izglītību skolā kā tradicionālu vai starpdisciplīnu mācību priekšmetu.

Turklāt palīdzēs skolēniem kļūt ciešāk saistītiem ar ES un izprast to, kā arī palīdzēs skolām kļūt par iekļaujošām vidēm, jo tās balstīsies uz Eiropas kultūru, ko atbalsta un integrē ES pilsoniskā izglītība.

Būt ES pilsonim nozīmē būt atvērtam citām kultūrām un atšķirībām, un mēs vēlamies veicināt visas šīs vērtības visās mūsu projekta aktivitātēs.

Mērķi

Projekta mērķi ir apmācīt skolotājus par ES tēmām un palīdzēt viņiem izstrādāt metodoloģijas un stratēģijas ES pilsonības izglītības iekļaušanai mācību priekšmetos.

 

Motivēt skolēnus kļūt par aktīviem pilsoņiem un veicināt skolēnu izpratni par ES kontekstu, tiesībām un kopīgām vērtībām. Atbalstīt skolas pilsoniskās līdzdalības un iesaistīšanās veicināšanā, kā arī jauno skolēnu līdzdalībā demokrātiskā dzīvē.

 

Padariet skolu par galveno virzītājspēku ES pilsonības veicināšanā, sociālo un starpkultūru kompetenču, kā arī kritiskās domāšanas prasmju attīstīšanā, izmantojot aktivitātes, kas atbalsta izglītības vides attīstību.

Projekts: 2021-1-IT02-KA220-SCH-000023927

Finansē Eiropas Savienība. Tomēr izteiktie viedokļi ir tikai autora(-u) un ne vienmēr atspoguļo Eiropas Savienības vai Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūras (EACEA) uzskatus. Ne Eiropas Savienība, ne EACEA nevar būt par tiem atbildīgi.

bottom of page